Przygotowanie programu rozwojowego, który ma zmieniać postawy i mentalność pracowników, albo modyfikować fundamenty kultury organizacyjnej, rozpoczyna się od bardzo pogłębionej analizy sytuacji wyjściowej. O co pytają nasi trenerzy, nim przygotują koncepcje programu?

Jeśli program rozwojowy, który prowadzimy dla Pastwa, zakłada nie tylko rozwój umiejętności, ale też zmiany mentalne lub kulturowe, przygotowanie oferty wymagać będzie od nas dużo lepszego poznania Państwa sytuacji. W takim wypadku, nim przygotujemy naszą propozycję projektu szkoleniowego, będziemy chcieli zadać Państwu następujące pytania:

Doświadczenie

 1. Jakie najczęściej wykształcenie podsiadają uczestnicy programu? Zarówno poziom jak i kierunek.
 2. Jaki jest typowy, dominujący przedział wiekowy uczestników programu?
 3. Jakie przechodzili do tej pory szkolenia w grupie, a jakie ew. indywidualnie (pytamy o programy, które przechodziło min. 50% uczestników)?
 4. Jakie jest typowy staż pracy w firmie, w tym jaki na stanowisku menadżerskim?

Wartości i mentalność

 1. Jakie najczęściej opinie wyrażają uczennicy programu na temat przyszłości firmy?
 2. Jakie są odczucia dotyczące akceptacji innowacji?
 3. Czy w przypadku wdrażania zmian pojawia się opór- jeśli tak, to jaką przybiera formę?
 4. Czy uczennicy programu są chętni do uczenia się, brania udziału w szkoleniach, studiach, mentoringu i innych formach?
 5. Jaki jest – subiektywnie – poziom akceptowalności ryzyka w podejmowanych decyzjach (nie dotyczy sytuacji, w których ryzyko podlega regulacjom np. bhp)?

Zachowania i rytuały 

 1. Jakimi przymiotnikami, cechami można by opisać najbardziej typowe zachowania w codziennej pracy (np. zaangażowana, odtwórcza, innowacyjna, zachowawcza)?
 2. Jak jest postrzegane dawanie przykładu, napominanie, zwracanie uwagi, informacja zwrotna?
 3. Jak są traktowani nowi pracownicy, czy coś w tych zachowania jest typowe?
 4. Czy firma obchodzi wspólnie jakieś święta i uroczystości, jak wyglądają takie obchody?
 5. Czy w firmie funkcjonują działania typu koła jakości, „pudełka na pomysły” itp.?
 6. Jak wygląda droga służbowa komunikacji w przypadku zgłaszania pomysłu, problemu, wniosku?
 7. Jakie są typowe zachowania w sferze informacji i komunikowania się, np. otwartość, spontaniczność, gotowość do konsensu i kompromisu?
 8. Jak wygląda przywództwo nieformalne – czy pokrywa się z formalnym, jakie przybiega formy, na ile jest powszechne i widoczne?

Rozwiązania systemowe

 1. Jak wygląda system awansowania, kto jest inicjatorem, kto decydentem, jak długo wygląda taki proces?
 2. Jak wygląda system motywacji finansowej?
 3. Czy istnieje i jak jest wspierany system motywacji pozafinansowej?
 4. Jak wygląda planowanie celów i zadań w działach i w projektach?
 5. Jakie są stosowane ogólne techniki zarządzania (zarządzanie przez cele, koła jakości, just in time, TQM, Agile, Prince2, 5S, Kaizen itp.)