Fundacja Training Projects ogłasza konkurs na opracowanie i druk materiałów szkoleniowych z zakresu:

 1. Racjonalne podejmowanie decyzji ekonomicznych: analiza ryzyka, analiza opłacalności, wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa i podstaw statystyki w podejmowaniu decyzji zakupowych lub inwestycyjnych
 2. Analiza danych rynkowych w myśleniu innowacyjnym i strategicznym: rozumienie danych liczbowych, analiza trendów i wskaźników ekonomicznych, analiza zmian w popycie, podaży, udziałach rynkowych itp.
 3. Finanse dla niefinansistów: umiejętność kalkulacji wydatków w projektach, umiejętność rozumienia danych zawartych w budżecie firmy. Rozumienie pojęcia zysku, przychodu, straty, kosztu, zwrotu z inwestycji, opłacalności, marży, ryzyka inwestycyjnego, kosztów stałych zmiennych itp.
 4. Aktualizacja, korekta dydaktyczna i merytoryczna oraz druk kompletu materiałów do gry ekonomicznej dla studentów i nauczycieli „Myjnionerzy” (plik źródłowy z gra udostępni zamawiający).

Zamówienie dotyczy opracowania i druku 4000 sztuk materiałów w seriach po 20 sztuk (jeden komplet materiałów winien liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 stron A4). Każda seria winna być wydrukowana w formacie A4, z okładką, zszyta lub spięta lub złączona segregatorem. Każda seria ma inną stronę tytułową i stopkę lub nagłówek każdej ze stron (nazwa klienta, itp.). Wyjątek dotyczy gry „Myjnionerzy” – każdy komplet znajdować się ma w zamkniętej kopercie.

Każda seria materiału dotyczyć będzie jednego z czterech opisanych powyżej zakresów tematycznych.

Odbiór zamówień przewidziany jest w okresie wrzesień 2019 – kwiecień 2020 roku, po 500 sztuk materiałów miesięcznie.

Wybrany oferent wyraża zgodę na bezpłatne rozdawnictwo jego materiałów uczniom, studentom, nauczycielom, uczestnikom szkoleń fundacji i wolontariuszom polskich organizacji non profit.

Kryteria wyboru oferentów:

 1. Cena – 50 punktów otrzyma oferent o najniższej cenie BRUTTO. 40 punktów otrzyma kolejny pod względem ceny oferent, 30 kolejny itd.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, ekonomii, matematyki finansowej, ekonometrii, statystyki ekonomicznej – 1 pkt za każdy rok doświadczenia dydaktycznego w powyższych przedmiotach – dotyczy doświadczenia osoby będącej autorem materiałów z pkt 1,2,3, w przypadku zatrudniania zespołu należy wskazać doświadczenie osoby o najdłuższym stażu. Maks. 20 pkt.
 3. Wykształcenie kierunkowe (ekonomia, zarzadzanie, finanse, matematyka, statystyka, ekonometria, andragogika, pedagogika) – 10pkt za tytuł licencjacki, 20 za magisterski, 30 za doktorski, 40 habilitacja, 50 profesor zwyczajny – dotyczy osoby będącej autorem materiałów.

Formularz ofertowy:

 1. Nazwa podmiotu: …………………………………….
 2. Imię i nazwisko autora materiałów …………………………………….
 3. Liczba lat kierunkowego doświadczenia dydaktycznego …………………………………….
 4. Tytuł naukowy, kierunek studiów …………………………………….
 5. Cena brutto za 1 sztukę materiałów …………………………………….
 6. Podpis …………………………………….

Formularz ofertowy należy wysłać na adres rafal@szkolenia-menedzerskie.pl do 10 września 2019 roku. Wybór oferenta nastąpi w dniu 11 września. Zwycięski oferent zobowiązuje się do dostarczenia pierwszej transzy materiałów do 30 września.

Oferenci powiązani z Zamawiającym nie podlegają wykluczeniu.