Sprawdź jakie dane osobowe przetwarzamy, jak je zabezpieczamy i jak możesz poprosić o ich usunięcie. Zapoznaj się też z Ogólnymi Warunkami Realizacji Umów (tzw. OWU) w Training Projects. 

Nasze.szkolenia są zrealizowane w oparciu o pakiet form i technik szkoleniowych uzgodnionych przez Training Projects (Zleceniobiorcę) i Zleceniodawcę szkolenia (pracodawcę uczestników szkoleń), w szczególności wybrane z poniższych form i metod: symulacje, dyskusje, prezentacje, gry szkoleniowe, burze mózgów, testy i kwestionariusze, techniki coachingowe.

Dane osobowe

W ramach realizacji usługi szkoleniowej zbieramy i przetwarzany, na zlecenie i za zgodą Zleceniodawcy, następujące dane:

– imiona i nazwiska oraz adresy e-mail uczestników szkoleń, oraz osób zamawiających szkolenia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia certyfikatów poszkoleniowych oraz przesyłania elektronicznych materiałów poszkoleniowych i zgodnie z zasadami oraz standardami RODO. Zleceniobiorca nie przekazuje przetwarzanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem trenerów prowadzących szkolenie. Dane zostaną usunięte na życzenie Zleceniodawcy.

– adresy IP osób odwiedzających nasze strony internetowe, celem optymalizowania działania strony internetowej.

– numery telefonów osób zamawiających szkolenia, celem komunikacji związanej z organizacją szkolenia

Dane te nie będą przekazywane podmiotom zagranicznym, sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom (za wyjątkiem trenerów prowadzących i organizujących Państwa szkolenia), dane są zabezpieczane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze standardami rozporządzenia RODO.

Administratorem danych jest Fundacja Training Projects z siedzibą w Chorzowie Sosnowa 13. Jeśli życzysz sobie usuniecie Twoich danych – przekaż swoją prośbę administratorowi. Osobą odpowiedzialną za Twoje dane jest Rafał Szczepanik, e-mail kontakt@szkolenia-menedzerskie.pl lub tel. 500 530 550.

Do zadań Zleceniobiorcy należy:

– Opracowanie programu szkolenia uwzględniającego specyfikę Zamawiającego.

– Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w uzgodnionych godzinach (ustalenia co do miejsca i godzin odbywają się ustnie lub w drodze korespondencji e-mail),

– Przeprowadzenie zajęć zgodnie z zakresem merytorycznym (tematyka, czas trwania i poziom zaawansowania poszczególnych modułów zajęciowych) określonym w drodze korespondencji e-mail (program szkolenia przesłany Zleceniodawcy e-mailem po przeprowadzeniu analizy potrzeb, wraz z późniejszymi korektami ustalonymi w drodze rozmów i korespondencji Stron).

– Drobne, kosmetyczne zmiany programu szkolenia wprowadzone do zajęć już na samym szkoleniu, w drodze uzgodnień Trenera prowadzącego zajęcia i uczestników nie stanowią zmiany umowy.

– W przypadku realizacji zajęć opartych na plenerowych grach szkoleniowych (tzw. outdoor), zapewnienie sprzętu i zabezpieczenie zajęć zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Outdooru, ustanowionym przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor.

Do zadań Zleceniodawcy należy:

– Zapewnienie sal konferencyjnych w liczbie, wielkości i o wyposażeniu uzgodnionym ze Zleceniobiorcą ustnie, lub w drodze korespondencji e-mail (za wyjątkiem sytuacji, gdy Zleceniodawca zlecił organizację Pobytu grupy Zleceniobiorcy – patrz akapit Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników).

– Powiadomienie uczestników o miejscu i terminie szkolenia, zapewnienie frekwencji.

– Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem uczestników.

– Zleceniodawca pokrywa koszty zakwaterowania trenerów prowadzących szkolenie w dniu poprzedzającym szkolenie oraz w czasie szkolenia, w pokojach jednoosobowych, a także koszt wyżywienia trenerów w czasie szkolenia – chyba że w umowie szkolenia (część „inne ustalenia”) zapisano inne zasady.

Wynagrodzenie.

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy, za realizację usługi szkoleniowej, kwotę określoną w umowie (netto), plus obowiązujący podatek VAT.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy Wynagrodzenie przelewem, w terminie określonym w umowie (termin biegnie od dnia dostarczenia faktury za zrealizowane szkolenie), na konto określone na fakturze.

W przypadku opóźnienia w płatnościach  Zleceniobiorcy należą się odsetki ustawowe.

Nieprzybycie części lub wszystkich uczestników na szkolenie nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia.

Należyta staranność.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, wykonywać wszelkie czynności będące przedmiotem niniejszej Umowy ze szczególną starannością wymaganą dla prac tego rodzaju.

Wypowiedzenie Umowy.

Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, poprzez złożenie Zleceniobiorcy pisemnego oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto. Zleceniobiorca, z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, nie ma prawa dochodzenia zapłaty odszkodowania, zapłaty części wynagrodzenia ani też żądania zwrotu wydatków łącznie w kwocie wyższej niż określona w zdaniu poprzedzającym. Wypowiedzenie Umowy dokonane przez Zleceniodawcę przed terminem wskazanym powyżej, nie rodzi po stronie Zleceniobiorcy żadnych roszczeń z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę, poza zwrotem poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem szkolenia, które Zleceniobiorca udokumentuje odpowiednimi dokumentami. W sytuacji gdy wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę nastąpi z winy zleceniobiorcy, postanowienia dotyczące odszkodowania oraz zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem szkolenia (innych niż Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników) nie znajdują zastosowania.

Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników

Jeżeli Zleceniodawca podzlecił Zleceniobiorcy organizację dojazdu uczestników na miejsce szkolenia, i/lub pobytu uczestników w hotelu lub ośrodku szkoleniowym (noclegi, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych, inne koszty pobytowe), pokrywa koszt w.w. usług, który to koszt doliczany jest do ceny szkolenia i faktury.

Zleceniobiorca pobiera uzgodnioną przez strony prowizję tytułem organizacji Transportu i Pobytu.

Zleceniodawca poinformuje uczestników o dodatkowych płatnościach za zbyt późne wymeldowanie, nieuzgodnione korzystanie z barów i restauracji (poza menu szkolenia), minibaru, odpłatnych dodatkowo usług hotelu (spa, urządzenia sportowe itp.)

Jeżeli Zleceniodawca nie wpłaci terminowo na konto Zleceniobiorcy uzgodnionych wcześniej (poprzez korespondencję e-mail) zaliczek (dot. rezerwacji hoteli, autokarów itp.), Zleceniobiorca nie odpowiada za niezrealizowanie uzgodnionych usług Pobytu i Transportu. Nie stanowi to złamania ani nie oznacza rozwiązania umowy.

Jeżeli Zleceniobiorca nie może (z winy hotelu lub opóźnionej płatności zaliczki przez Zleceniodawcę), zagwarantować uzgodnionego hotelu lub dojazdu, proponuje inny hotel, dojazd lub termin szkolenia. Gdy Zleceniodawca nie akceptuje tej zmiany (poprzez korespondencje e-mail), umowa zostaje rozwiązana a ew. zaliczki zwrócone.

Zleceniodawca może pisemnie upoważnić jednego z uczestników do zamawiania dodatkowych usług w trakcie szkolenia. Zleceniodawca pokrywa koszt tych zamówień.

Wzrost kosztu Pobytu i Transportu o mniej niż 20% w stosunku do uzgodnionego budżetu, zaakceptowany w drodze korespondencji email przez Zleceniodawcę, nie wymaga aneksowania umowy i uznaje się za wiążący dla stron.

Jeżeli Zleceniodawca wypowiedział umowę Zleceniobiorcy, albo Strony uzgodniły zmianę terminu szkolenia, Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty Dojazdu i Pobytu uczestników poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z tą zmianą – w tym koszt zaliczek, które nie są zwracane.

Jeśli na mieniu Hotelu (pobyt) lub Firmy Transportowej (dojazd) uczestnik lub uczestnicy wyrządzą szkodę, Zleceniodawca pokryje koszt jej naprawy, natychmiast po przedstawieniu wezwania do naprawy.

Jeśli Zleceniodawca chce odbyć wspólnie ze Zleceniobiorcą dodatkową wizję lokalną hotelu przed szkoleniem, koszt wizji wyceniany jest indywidualnie.

Zmiana terminu szkolenia

W sytuacji wyższej konieczności, każda ze stron może w porozumieniu z drugą stroną zmienić termin szkolenia. Obustronne uzgodnienie nowego terminu nie stanowi zmiany umowy.

Klauzula poufności

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje poufne, materiały i know how uzyskane od drugiej strony. Strony zobowiązują się przedsięwziąć wszelkie kroki niezbędne w celu zapewnienia, że ich pracownicy, i podwykonawcy oraz pracownicy związanych firm zostaną zawiadomieni i zastosują się do obowiązku poufności.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Chorzowie.

Siła Wyższa

Żadna ze stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy, gdy nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej, naturalnej katastrofy, lub innych nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron.

Dyspozycja uczestników

Zleceniobiorca ma prawo do zaniechania realizacji lub zmodyfikowania wybranych modułów programu zajęć w przypadku, gdy zachowanie wybranych uczestników tych zajęć wskazuje – w opinii Zleceniobiorcy, iż znajdują się oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a udział uczestników w tych modułach może spowodować uraz ich ciała.

Zleceniobiorca ma prawo nie dopuścić do szkolenia osoby , których zachowanie – w opinii Zleceniobiorcy – wskazuje na iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o takim zajściu Zleceniodawcę w następnym dniu roboczym po zakończeniu zajęć. W powyższej sytuacji Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy pełne wynagrodzenie, tak jakby zajęcia się odbyły.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w trakcie realizacji zajęć, w drodze na zajęcia, w drodze powrotnej, a także w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowym.

Zmiana warunków miejsca szkolenia

W przypadku, gdy zaplanowano zajęcia plenerowe, a pogoda uniemożliwia ich realizację, Zleceniobiorca przygotuje program alternatywny, który pozwoli zrealizować w możliwie zbliżonym do zaplanowanego stopniu cele merytoryczne szkolenia, poprzez przeprowadzenie innych ćwiczeń szkoleniowych pod dachem.

W przypadku, gdy z winy Zleceniodawcy lub z przyczyn niezależnych od stron (np. nagłego problemu spowodowanego przez ośrodek szkoleniowy, braku prądu itp.) nie uda się zapewnić na szkolenie sal o wyposażeniu i wielkości uzgodnionej przez Strony umowy, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by przeprowadzić wszystkie zaplanowane moduły szkolenia, a w miejsce modułów niemożliwych do zrealizowania (np. niewyświetlenie filmu z powodu braku prądu) zaproponuje alternatywne ćwiczenia o zbliżonej wartości merytorycznej i tematyce.

Doręczenia

Każde zawiadomienie lub korespondencja wynikająca lub wymagana zgodnie z Umową sporządzona będzie na piśmie i będzie uważana za doręczoną prawidłowo w przypadku doręczenia osobiście, pocztą bądź e-mail`em na adres Strony zapisany w umowie.

Postanowienia końcowe

Zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksów do Umowy. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

5/5 - (1 vote)