Diagnostyka psychologiczna to dziedzina, w której kluczowe znaczenie ma swoisty „nos” czy „intuicja” doświadczonego i inteligentnego społecznie psychometryka. Czy te niemierzalne dziedziny można zalgorytmizować? Zamierzamy to sprawdzić w ramach planowanych badań naukowych. Do stworzenia tej koncepcji zaprosimy Państwa – menedżerów HR. W końcu tworzymy rozwiązanie, które ma wspierać procesy decyzyjne w zarządzaniu personelem w Państwa firmach.

Celem naszego projektu jest stworzenie internetowego narzędzia, które roboczo można nazwać Inteligentnym Systemem Psychometrycznym. System ten pozwala zastąpić psychologa / socjologa / konsultanta na etapie przygotowania jakościowych, doradczych raportów z badań opinii (w zakresie badań ankietowych pracowników) i testów osobowościowych. Badania psychologiczne to dziedzina, która oparta jest na inteligentnym wnioskowaniu ze statystyki – porównywaniu danych z różnych badań o podobnym temacie lub podobnej grupie pracowników, odnajdywaniu korelacji, wychwytywaniu trendów w czasie itp. Celem tego typu analizy jest wzbogacenie ilościowych wniosków z badań o wnioski jakościowe – przydatne np. w organizowaniu szkoleń. Obecnie analizy jakościowe realizowane są przez człowieka.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące i będzie podzielony na dwa etapy badawcze. Zagadnieniem badawczym w Etapie 1 będzie analiza i weryfikacja dużej ilości danych tzw. Big Data zgromadzonych w systemie HRmapa.pl. Dane będą zapisywane strumieniowo przez okres 20 miesięcy i na ich podstawie będą prowadzone prace w tym etapie. W efekcie tych prac powstaną algorytmy, w ramach których system „nauczy się”  tworzenia coraz lepszych raportów jakościowych z testów osobowościowych i z badań opinii. W kolejnym kroku nastąpi  nauczenie algorytmu umiejętności zamiany zależności wyrażonych liczbami i tabelami (a więc niezrozumiałe dla osoby bez przygotowania eksperckiego) na proste opisy zdaniowe. System będzie tu korzystał z wbudowanego wcześniej słownika. Jest to analogia do tłumaczy internetowych typu Google Translator, z jedną różnicą jakościową: sam pierwotny słownik (czyli wzornik tekstowy) zostanie zweryfikowany przez eksperta, celem uniknięcia błędów znanych z tłumaczy internetowych. Ostatnim krokiem badawczym w Etapie 1 będą prace graficzne związane z opracowaniem strony internetowej w celu dokonania wstępnej fazy testów. Etap 2 to prace rozwojowe, które będą trwały 4 miesiące i zakończą się opracowaniem prototypu Inteligentnego Systemu Psychometrycznego. W pierwszym kroku nastąpi statystyczne opracowanie  norm i standardów dla opracowanych danych oraz ich integracja z systemem. Następnie zostanie opracowany  prototyp systemu generujący w sposób automatyczny raport jakościowy. W tym celu zostaną zintegrowane wszystkie wcześniej opracowane wyniki oraz zostanie stworzona struktura panelu klienta. W ostatnim kroku  prototyp systemu zostanie udostępniony w internecie oraz poddany testowaniu online i offline.

Szefem projektu jest Rafał Szczepanik. Jest on współzałożycielem i byłym wiceprezesem portalu Pracuj.pl. Założył również fundację edukacyjną Training Projects realizującą szkolenia psychologiczne i interpersonalne dla polskich pracodawców (ponad 200 projektów od 2013 roku) i finansującą projekty edukacji kreatywnej dla dzieci. Kierował ponadto międzynarodowym projektem Career Manager, który w ramach finansowania z unijnego programu Leonardo da Vinci.

Doświadczenie Rafała  w projektach badawczych to m.in.:

– „Mapa Stylów i Ról Kierowniczych” (stworzenie testy stylów przywódczych wraz z opracowaniem norm psychometrycznych); – badanie prowadzono w 2015 r.

– Barometr Motywacji (ogólnopolski pomiar preferencji motywacyjnych pracowników wraz ze stworzeniem norm porównawczych); – badanie prowadzono w 2016 r.

Każdy z tych kwestionariuszy użyto w kilku komercyjnych projektach w ramach aktualnej wersji serwisu HRmapa.pl.

– program Leonardo da Vinci – stworzenie serii 5 testów preferencji zawodowych dla studentów. – projekt prowadzono w 2002 r.

Rafał prowadził też wykłady w ramach podyplomowych studiów zarzadzania personelem w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, jak również gościnne zajęcia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Katowicach, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Chorzowie. Jest autorem sześciu książek o tematyce biznesowej oraz blisko 200 publikacji w branżowym miesięczniku Personel i Zarządzanie.