Fundacja Training Projects

Fundacja Training Projects powołana została, by dofinansowywać projekty non profit, których celem jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój postaw społecznych i obywatelskich Polaków, kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności polskiej gospodarki i polskich firm, wspieranie projektów zorientowanych na odbiurokratyzowanie państwa. Fundacja prowadzi też szkolenia komercyjne, a zysk z tej działalności przeznaczony jest na fundowanie dotacji i grantów dla organizacji non profit.

Stowarzyszenia i organizacji non profit zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na swoje projekty mogą zgłaszać swoje wnioski na adres kontakt@szkolenia-integracyjne.pl. W aktualnym konkursie można otrzymać:

 1. Dotację na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego z wymienionych niżej celów – pojedynczy projekt może otrzymać max. 30.000zł.
 2. Dodatkowo, każdy wygrany zespół projektowy otrzyma wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia projektu (w zależności od potrzeb danego beneficjenta: zarzadzania operacyjne projektem, wyznaczanie strategii projektu, współpraca w zespole projektowym, marketing projektu, itp.)

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną), poza

 1. Partiami politycznymi i podmiotami z nimi powiązanymi (np. młodzieżówki)
 2. Kościołami i organizacjami religijnymi
 3. Podmiotami, których założycielem lub właścicielem lub zarządzającym jest jednostka budżetowa, samorządowa, lub przedsiębiorstwo albo grupa przedsiębiorstw

Pod uwagę brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów ), a podstawowym celem projektu jest

CEL 1: budowanie lub wzmacnianie kapitału społecznego.

Przykładowe cele projektów: rozwój kompetencji społecznych lub kreatywnych u uczniów, studentów lub dorosłych, wzmacnianie postaw obywatelskich lub dobroczynnych (w tym idei wolontariatu), promocja aktywności publicznej, wzmacnianie więzi społecznych (na poziomie lokalnym, miejskim, regionalnym lub krajowym), promocja zespołowości, budowanie otwartości i zaufania, kreowanie innowacyjności lub przedsiębiorczości, kreowanie liderów politycznych i samorządowych – jeśli nie jest to związane z konkretną partią, budowa nowoczesnego państwa lub samorządu, tworzenie programów, narzędzi lub modeli kształcenia i edukacji w zakresie kompetencji społecznych, kształcenie nauczycieli w zakresie uczenia kompetencji społecznych lub innowacyjnych itp.

CEL 2: zmniejszanie kosztów biurokracji.

Przykładowe cele projektów: projektowanie systemów automatyzujących lub upraszczających administrację na dowolnym szczeblu, promocja centrów usług wspólnych, poprawa obsługi obywatela, pilotażowe wdrażanie rozwiązań obniżających koszty administracji publicznej lub zarządzania w sferze publicznej, kampanie społeczne promujące wybrane zmiany legislacyjne, akcje pilotażowe w powyższym zakresie

Wnioskodawcy składając wniosek, automatycznie wyrażają zgodę na opublikowanie go na stronie internetowej Fundacji Training Projects.

Każdy projekt będzie mógł otrzymać max 100 punktów w 6 kryteriach oceny:

 1. Wdrożenie namacalnych rezultatów – dzięki wdrożeniu projektu powstaje namacalny rezultat, z które korzystać może (pośrednio lub bezpośrednio) możliwie szeroka grupa odbiorców. Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu (jak duży efekt daje – np. rewolucja czy tylko drobna korekta) i powszechności rezultatu (jak duża grupa może z tego korzystać) – max 30pkt
 2. Powielalność i możliwości upowszechniania – tworzenie rozwiązań „wzorców” – koncepcji, produktów, metod, lub struktur, które w przyszłości inne podmioty będą mogły skopiować, wdrożyć u siebie i liczyć przez to na podobne pozytywne wyniki – max 20pkt
 3. Trwałość efektów – możliwość korzystania z efektów projektu możliwie długo po samym wdrożeniu (np. trwałe systemy, narzędzia), optymalnie po koszcie wielokrotnie niższym niż koszt samego wdrożenia – max 20pkt
 4. Innowacyjność projektu – nowatorskie podejście, forma, cel projektu, sposób zarządzania projektem itp. – max 10pkt
 5. Efekt optymalizacyjny – dzięki wdrożeniu projektu wybrane działania, procesy lub zadania społeczne mogą być realizowane taniej, szybciej, lepiej lub w sposób prostszy albo bardziej zautomatyzowany – max 10pkt
 6. Efektywność ekonomiczna – najlepszy stosunek wygenerowanego rezultatu do wydatkowanej kwoty, wykorzystanie wolontariuszy w miejsce pracowników lub podwykonawstwa itp. – max 10 pkt

Pojedyncza dotacja będzie nie niższa niż 5000zł i nie wyższa niż 30.000zł. Wartość dotacji nie może przekraczać 75% budżetu projektu, przy czym do budżetu nie mogą wliczać się ogólne koszty organizacji, nie związane ściśle z projektem (np. utrzymanie biur)

W przypadku gdy jakość wniosków nie spełni oczekiwań Fundacji Training Projects, możliwe jest:

 1. Zaproszenie wnioskodawców na spotkanie celem konsultacji i uzupełnienia projektu
 2. Wydłużenie terminu składania wniosków

Harmonogram płatności zależeć będzie od specyfiki projektu i jego budżetu – zasadą jest płacenie w transzach zgodnych z kolejnymi logicznymi etapami projektu.

Na jakie pytania musi odpowiadać wniosek:

 1. Opisz REZULTATY jakie osiągnie projekt i wyraź je w sposób możliwie mierzalny (ilościowo i jakościowo), konkretny, terminowy (opisz REZULTATY a nie WIZJĘ). Nie musisz uzasadniać dlaczego wybrałeś takie REZULTATY – jedynie je przedstaw.
 2. Opisz krótko, w jaki sposób chce te cele zrealizować: jakie będą główne etapy i działania w projekcie. Możesz zrobić to opisowo lub w schemacie Gantta albo dowolnym innym.
 3. Przedstaw te swoje/Wasze doświadczenia (zawodowe, wolontariackie, organizacyjne, inne) które uznajesz za najbardziej przydatne w realizacji tego projektu. Napisz zarówno o zespole zarządzającym projektem, jak i o organizacji (np. stowarzyszeniu), która go realizuje.
 4. Jeżeli twój projekt jest INNOWACYJNY, lub daje EFEKT OPTYMALIZACYJNY, lub umożliwia POWIELENIE REZULTATÓW w innych miejscach (może służyć jako wzorzec dla innych), lub osiągnięte rezultaty są TRWAŁE – przekonaj nas o tym w zwięzły i konkretny sposób.
 5. Przedstaw skrótowo budżet projektu: całościowy koszt i kwoty głównych kategorii kosztowych – nie musisz przedstawiać tu dokładnych kwot ani drobnych szczegółów, wystarczą przybliżone i szacunkowe (o dokładny budżet poprosimy jedynie tych, którzy wygrają grant).
 6. Napisz, o jakiej wielkości grant się ubiegasz, jaki to procent całego budżetu oraz skąd weźmiesz (lub już pozyskałeś) pozostałą kwotę

Przyjmujemy aplikacje nie dłuższe niż 5 stron A4 czcionką 10 – oczekujemy samych konkretów, bez wodolejstwa.